Môi trường

  1. Thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.
  2. Dịch vụ về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường.
  3. Tư vấn ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.